تابلو و نشانه ها

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۸
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۹
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۸
چاله
چاله
۱۲
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۶
دست انداز
دست انداز
۴
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۶
راه لغزنده
راه لغزنده
۶
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۳
خطر
خطر
۳
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۴
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۴
میدان
میدان
۴
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۶
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۱۸
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۴
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۳
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۷
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۳
پیچ به راست
پیچ به راست
۲
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۸
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۵
پل متحرک
پل متحرک
۴
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۵
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۲
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۲
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۲
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۲
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۲
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۴
تقاطع
تقاطع
۳
تقاطع
تقاطع
۳
تقاطع
تقاطع
۲
تقاطع
تقاطع
۲
تقاطع
تقاطع
۲
تقاطع
تقاطع
۳
تقاطع
تقاطع
۳
تقاطع
تقاطع
۲
تقاطع
تقاطع
۲
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۳
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۵
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۳
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۱
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۸
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۷
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۵
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۶
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۵
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۵
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۴
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۲
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۲
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۲
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳
عبور اطفال
عبور اطفال
۳
عبور اطفال
عبور اطفال
۳
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۴
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۲
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۶
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۳
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲
آزاد راه
آزاد راه
۳
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۲
بیمارستان
بیمارستان
۲
بن بست
بن بست
۳
چایخانه
چایخانه
۲
دستشویی
دستشویی
۲
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۳
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۳
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۲
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۳
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲
استراحتگاه
استراحتگاه
۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳
هتل
هتل
۳
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۲
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۳
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۴
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۴
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۸
مهمانسرا
مهمانسرا
۳
پارکینگ
پارکینگ
۳
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۳
پارک سوار
پارک سوار
۳
پارک سوار
پارک سوار
۳
پارک سوار
پارک سوار
۲
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۲
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۳
پایان شهر
پایان شهر
۲
پایان شهر
پایان شهر
۲
پایان تونل
پایان تونل
۲
پست امدادی
پست امدادی
۲
پست امدادی
پست امدادی
۲
غذاخوری
غذاخوری
۲
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۲
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۳
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۳
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۲
تفرجگاه
تفرجگاه
۳
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۲
تونل
تونل
۲
ورود به شهر
ورود به شهر
۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۳
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۲
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۳
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۴
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۳
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۲
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۵
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۲
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۲
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۲
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۳
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۲
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۵
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۶
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۴
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۲
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۲
ایست
ایست
۲
ایست
ایست
۲
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۲
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۲
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۲
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۲
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۲
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۴
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۳
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۳
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۶
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۳
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۴
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۳
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۶
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۹
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۴
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۷
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۳
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۲
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۶
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۲
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۳
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۳
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۲
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۵
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۶
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۲
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۳
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۲
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۲
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۶
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۴
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۵
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۲
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۵
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۳
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۱۹
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۴
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۴
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۳
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۴
جریان همگرا
جریان همگرا
۲
جریان همگرا
جریان همگرا
۳
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۳
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲
مدرسه
مدرسه
۲
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۸
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۴
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۷
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۶
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۵
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۴
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۶
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۶
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۷
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۳
پارک سوار
پارک سوار
۳
پارک سوار
پارک سوار
۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۵
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۸
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۴
راننده معلول
راننده معلول
۴
خودرو طویل
خودرو طویل
۶
خودرو طویل
خودرو طویل
۵