تابلو و نشانه ها

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۰
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۰
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۰
چاله
چاله
۰
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۱
دست انداز
دست انداز
۰
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۰
راه لغزنده
راه لغزنده
۱
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۰
خطر
خطر
۰
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۱
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۰
میدان
میدان
۰
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۰
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۰
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۰
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۰
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۰
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۰
پیچ به راست
پیچ به راست
۰
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۰
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۰
پل متحرک
پل متحرک
۱
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۱
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۰
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۰
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۰
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۰
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۰
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع
تقاطع
۰
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۰
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۱
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۰
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۰
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۰
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۰
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۰
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۱
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۰
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۰
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۰
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۰
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۰
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۱
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۰
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۰
عبور اطفال
عبور اطفال
۰
عبور اطفال
عبور اطفال
۰
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۰
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۱
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۰
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۱
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۰
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۰
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۰
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۰
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۰
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۰
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۰
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۰
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۰
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۰
آزاد راه
آزاد راه
۰
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۰
بیمارستان
بیمارستان
۰
بن بست
بن بست
۰
چایخانه
چایخانه
۰
دستشویی
دستشویی
۰
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۰
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۰
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۰
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۰
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۰
استراحتگاه
استراحتگاه
۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۰
هتل
هتل
۰
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۰
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۰
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۰
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۰
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۰
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۰
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۰
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۰
مهمانسرا
مهمانسرا
۰
پارکینگ
پارکینگ
۰
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۰
پارک سوار
پارک سوار
۰
پارک سوار
پارک سوار
۰
پارک سوار
پارک سوار
۰
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۰
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۰
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۰
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۰
پایان شهر
پایان شهر
۰
پایان شهر
پایان شهر
۰
پایان تونل
پایان تونل
۰
پست امدادی
پست امدادی
۰
پست امدادی
پست امدادی
۰
غذاخوری
غذاخوری
۰
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۰
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۰
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۰
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۰
تفرجگاه
تفرجگاه
۰
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۰
تونل
تونل
۰
ورود به شهر
ورود به شهر
۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۰
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۰
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۰
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۰
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۰
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۰
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۰
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۰
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۰
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۰
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۰
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۱
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۰
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۰
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۰
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۰
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۱
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۰
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۰
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۱
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۱
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۰
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۰
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۰
ایست
ایست
۰
ایست
ایست
۰
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۰
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۰
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۰
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۰
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۰
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۰
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۰
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۰
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۰
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۰
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۰
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۰
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۱
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۰
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۰
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۰
توقف در روز های زوج هفته ممنوع
توقف در روز های زوج هفته ممنوع
۰
توقف در روز های فرد هفته ممنوع
توقف در روز های فرد هفته ممنوع
۰
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۰
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۱
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۰
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۱
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۰
عبور با بار بیش از 6‌تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌تن بر هر محور ممنوع
۰
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۱
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۰
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۰
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۰
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۰
عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع
۰
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۰
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۰
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۰
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۰
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۰
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۰
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۰
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۰
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۰
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۰
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۰
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۰
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۰
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۰
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۰
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۰
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۰
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۰
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۰
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۰
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۰
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۰
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۰
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۰
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۰
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۰
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۰
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۰
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۱
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۰
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۰
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۰
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۰
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۰
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۰
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۰
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۰
جریان همگرا
جریان همگرا
۰
جریان همگرا
جریان همگرا
۰
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۰
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۰
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۰
مدرسه
مدرسه
۰
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۲
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۰
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۰
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۰
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۰
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۰
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۰
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۰
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۰
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۰
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۰
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۰
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۰
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۰
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۰
پارک سوار
پارک سوار
۰
پارک سوار
پارک سوار
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۰
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۰
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۰
راننده معلول
راننده معلول
۰
خودرو طویل
خودرو طویل
۰
خودرو طویل
خودرو طویل
۰