آزمون شماره 2

آزمون شماره ۲ ()

زمان : --:--:--

۱)

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یکخیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید ؟

۲)

تابلو ی رعایت حق تقدم کدام است ؟

۳

تابلوی زیر چه مفهومی را میرساند؟

۴)

تابلوی توقف ممنوع کدام است ؟